ČeskyČesky
Cena celkem: 0,- Kč

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE A POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Poučení“)

GARLAND distributor, s.r.o., se sídlem společnosti: Šturmova 1307, 50601 Jičín, IČO: 60108461, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíl. C vl. 5276 zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a s účinností ode dne 25. května 2018 také v souladu s Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, také pod zkratkou GDPR) a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném a účinném znění.

Níže si Vás dovolujeme informovat o důležitých bodech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které nám v souvislosti s využitím našich služeb poskytnete.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

GARLAND distributor, s.r.o. (také jen GARLAND), telefon: e-mail: e-mail: eshop@garland.cz, webová stránka: www.garland.cz, sídlo: Šturmova 1307, 50601 Jičín

 

2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GARLAND zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Vámi prostřednictvím formuláře pro zadání poptávky (webové stránky www.garland.cz) nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně a to především na základě objednávek zboží či služeb klienta u GARLAND. Zpracovávané osobní údaje zahrnují identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (bydliště, telefon, email, číslo účtu, IP adresa), údaje o tom, které naše produkty či služby jsme Vám poskytli či poskytujeme, vzájemnou emailovou či písemnou komunikaci. Osobní údaje citlivé resp. osobní údaje zvláštní kategorie nezpracováváme.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu klientů za účelem jednání o smlouvě na základě objednávky či poptávky klienta v souladu s předmětem činnosti GARLAND, plnění povinností ze smlouvy nebo za účelem plnění povinnosti, které GARLAND ukládá zákon (např. povinnosti související s vedením účetnictví).

V rámci výše uvedených účelů zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1. při identifikaci klienta dle a v rozsahu jím poskytnutých údajů tak, aby byla řádně vyřízena jeho poptávka a dále případně i objednávka zboží a služeb poskytovaných GARLAND

2. pro komunikaci s klientem

3. v souvislosti s plněním právních povinností GARLAND, jak jsou či budou stanoveny právními předpisy České republiky a EU, nebo

4. pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků klienta, nebo pro účely oprávněných zájmů klienta nebo jiných osob.

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti GARLAND vůči veřejnosti prostřednictvím webových stránek či za účelem zasílání novinek či automatických upozornění emailem. Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu v konkrétním případě udělíte zvláštní předchozí souhlas s využitím pro tyto účely.

4. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

Zpracováváme osobní údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy (především na základě vyplnění poptávkového formuláře na webových stránkách www.garland.cz), nebo údaje, které jste nám následně poskytli pro účely plnění našich povinností ze smlouvy či právních předpisů, údaje dostupné z veřejných rejstříků a údaje, které GARLAND získala od státních úřadů. Na základě Vašeho případného zvláštního souhlasu můžeme používat také další údaj získané např. z internetových prohlížečů, průzkumů spokojenosti či testování.

GARLAND získává, ukládá a zpracovává informace o jeho uživatelích (např. síťové identifikátory, údaje o tom, jak procházíte naše stránky, nebo jaký obsah vás zajímá). K tomuto účelu využívá soubory cookies, které GARLAND pomáhají zkvalitnit poskytované služby a personalizovat nabídky.

Zákonným účelem k používání cookies je jejich zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

U cookies se jedná o malé textové soubory, které prohlížeč vytváří automaticky a které budou uloženy na koncovém zařízení, když uživatel navštíví web správce. V cookies jsou uloženy informace, které vyplývají ze souvislosti s použitým koncovým zařízením.

Většina použitých cookies jsou po relaci na prohlížeči zase smazána. Ostatní cookies zůstanou v koncovém zařízení a umožní správci při příští návštěvě poznat konkrétní počítač.

Upozorňujeme, že prohlížeč lze nastavit tak, že cookies nebudou uloženy na koncovém zařízení.

Souhlas s používám cookies je vždy dobrovolný, svobodný, informovaný a vyžaduje aktivní a jednoznačný souhlas uživatele. Pokud svůj souhlas neudělíte, omezí se správce pouze na zásadní cookies a technologie. Souhlas s využíváním cookies lze kdykoliv odvolat či odmítnout, aniž by to jakkoliv ovlivnilo zobrazení webových stránek. Uživatel může kdykoliv též změnit nastavení cookies v konkrétním účelu či rozsahu poskytnutého souhlasu. Změny nastavení cookies, odmítnutí či odvolání souhlasu může uživatel provézt v záložce „ Nastavení“ cookies.

5. POVINNOST K POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s GARLAND dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění povinnosti GARLAND plynoucí pro něho z právních předpisů nebo z uzavřené smlouvy a bez některých údajů není GARLAND schopen službu poskytnout a to i s ohledem na nezbytnou identifikaci klienta v souvislosti s plněním povinností

ze smlouvy (směřování plnění, platební povinnost, kontaktní údaje pro účely domluvení podrobností při plnění smlouvy, uplatnění a vyřízení práv z vad apod.)

6. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud je zpracovávání osobních údajů založena na zvláštním souhlasu klienta, pak poskytnutí tohoto souhlasu je vždy dobrovolné a klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím formuláře, který Vám na vyžádání zašleme nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla GARLAND nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno GARLAND, může GARLAND zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků klienta.

Právo na přístup k osobním údajům: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu GARLAND povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Subjekt údajů má právo získat od GARLAND potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Máte právo požádat GARLAND o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u GARLAND

Právo vznést námitku: Máte právo kdykoli vznést u GARLAND námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů GARLAND nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků. Každou podanou námitku GARLAND řádně vyhodnotí a o výsledku balančního testu Vás budeme informovat

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od GARLAND a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno nařízení GDPR či zákon. Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty osobních údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 .

 

 

7. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje zpravidla zpracovává přímo GARLAND a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro GARLAND takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude takového zpracovatele zavazovat k zajištění ochrany osobních údajů ve stejné míře, jako zavazují předpisy přímo správce. Údaje mohou být předány i dodavatelům GARLAND, které pro GARLAND zajišťují služby jako např. zpracování účetnictví, zajištění IT servisu, subdodávky zboží a služeb apod. Přesný seznam zpracovatelů a dodavatelů bude poskytnut GARLAND na vyžádání.

GARLAND dále předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena právními předpisy a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv GARLAND.

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností GARLAND.

8. OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GARLAND zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu (na základě plnění smluvní povinnosti). Po zániku posledního smluvního vztahu a to z důvodu vyřizování případných reklamací, oprav, úprav apod. a dále z důvodu plnění archivační povinnosti dle příslušných právních předpisů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno pouze na souhlasu subjektu osobních údajů bez následného vzniku smluvního vztahu, (např. souhlas se zpracováním v případě poptávky učiněné klientem na webových stránkách www.garland.cz, písemně či elektronicky) na období jednoho roku.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou a GARLAND disponuje odpovídajícími kontrolními mechanismy zajišťujícími odpovídající ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou, zničením či zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přichází do styku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

10. INFORMOVÁNÍ O ZÁSADÁCH A PRAVIDLECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů prostřednictvím veřejně přístupných internetových stránek www.garland.cz, případně se může informovat v sídle GARLAND.