ČeskyČesky
Cena celkem: 0,- Kč

Reklamační řád

 

Reklamační řád

Základní údaje

Provozovatel obchodu: GARLAND distributor, s.r.o.

Sídlo společnosti: Šturmova 1307, 50601 Jičín

IČO: 60108461

DIČ: CZ60108461

Zapsána: v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276

 

Prodávající : GARLAND distributor, s.r.o.

Sídlo společnosti: Šturmova 1307, 50601 Jičín

IČO: 60108461

DIČ: CZ60108461

Zapsána: v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 462760207/0100

 e-mail: eshop@garland.cz

telefonní kontakt: +420 493 532 532

 

Odpovědnost Prodávajícího za vady, Záruka za jakost

1) Kupující je povinen se před prvním použitím seznámit se stavem zboží a dokumenty ke zboží, zejména s návodem na použití, obsluhu, montáž, údržbu výrobku a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným konáním/opomenutím věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost. Je-li na výrobek poskytnuta Prodávajícím záruka, je kupující povinen  seznámit se i s podmínkami záruky dle záručního listu.

2) Prodávající může Kupujícímu poskytnout nad rámec zákonné odpovědnosti za vady svým prohlášením záruku za jakost, tj., že si věc při obvyklém užívání uchová své funkce a výkonnost po určitou dobu ( záruční doba). Délka záruční doby pro Kupující -spotřebitele je uvedena   v prezentaci každého zboží na internetovém obchodě v jeho popisu.  Délka záruční doby pro ostatní Kupující ( právnické osoby a podnikatele) je stanovena dle podmínek dovozce konkrétního zboží do ČR. Záruční doba začíná běžet převzetím věci Kupujícím. Prodávající předá Kupujícímu záruční list s obsahem a podmínkami záruky spolu se zbožím nebo ho zašle formou PDF dokumentu na elektronickou adresu Kupujícího. 

Práva Kupujícího- spotřebitele z vadného plnění a záruky, reklamace

3)Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména,, že věc:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství,  jakosti, funkčnosti, životnosti  a jiným ujednaným vlastnostem a odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy,

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně obalu, návodu k montáži nebo instalaci či jiných pokynů k použití.

4) Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

5) Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci, její součásti a/nebo příslušenství  způsobené jejím obvyklým užíváním. 

6) Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění a to buď

(i)dodání nové věci bez vady nebo

(ii) opravu věci.

Způsob zvolený Kupujícím musí být možný a nesmí být ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7) K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Případnou demontáž a montáž věci po provedení opravy zajistí Prodávající  anebo uhradí účelné a prokazatelné náklady s tím spojené.

8) Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v případech dle ust. § 2171 odst. 1 OZ.  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující obdržel.

9)  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však  uveden jiný subjekt určený k opravě, může Kupující uplatnit právo na opravu  určeného subjektu. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající. Seznam servisních středisek najdete na adrese www.garland.cz.
10) O přijetí reklamace je vydáno Kupujícímu písemné potvrzení s uvedením data reklamace, obsahu, požadovaného  způsobu vyřízení a kontaktních  údajů . O reklamaci přijímající subjekt   rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku  potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, bude vyřízena včetně odstranění vady a informování Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající  s Kupujícím - spotřebitelem nedohodne jinak

11) Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

12) V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelných a prokázaných nákladů spojených s reklamací.. V případě zjevně neoprávněné reklamace, nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající   nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

 

 

 

 

 

 Práva ostatních Kupujících z vadného plnění a záruky, jejich uplatnění

13) Práva Kupujícího, který není spotřebitel,   z odpovědnosti za vady a záruky jsou upravena ust. § 1914-1925 a 2099-2117 OZ.

14) Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že jakost, užitné vlastnosti, množství a provedení odpovídají smlouvě, popřípadě že jakost, provedení a užitné vlastnosti zboží jsou vhodné pro účel patrný ze smlouvy popř. pro obvyklý účel. Dále, že jakost a provedení zboží odpovídá smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení sjednané dle vzorku nebo předlohy.

15) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující tato práva:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat  přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

16) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

17) Kupující nemá práva u vadného plnění, pokud vadu mohl zjistit s vynaložením pozornosti již při převzetí a/nebo vadu způsobil sám.  Neoznámil-li Kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

18)  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však  uveden jiný subjekt určený k opravě, může Kupující uplatnit právo na opravu  určeného subjektu. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající. Seznam servisních středisek najdete na adrese www.garland.cz.
19) O uplatnění práva z vadného plnění je vydáno Kupujícímu písemné potvrzení s uvedením data, popisu vady, požadovaného  způsobu vyřízení a kontaktních  údajů . Vytčení vady bude vyřízeno Prodávajícím  bez zbytečného odkladu, zpravidla do  třiceti (30) kalendářních dnů. Prodávající je oprávněn tuto dobu v odůvodněných případech prodloužit, je ale povinen o prodloužení informovat Kupujícího.

20) Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení vytčené vady,  včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnutí vady  vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Jak řešit reklamace s přepravní společností?

ODKAZ: DPD (balík)

ODKAZ:  Gebruder Weiss / GEIS (paleta / větší balík)