ČeskyČesky
Cena celkem: 0,- Kč

Whistleblowing

Informace k oznamování možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně
oznamovatelů
Společnost GARLAND distributor s.r.o. jako povinný subjekt má nastaven vnitřní oznamovací systém ( dále jen
VOS) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ( dále jen Zákon) a uveřejňuje informace o
způsobech oznamování kontaktní údaje příslušné osoby.


Na které informace se oznámení vztahuje:
Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného
subjektu a které
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku , za které zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100.000,- Kč,
c) porušuje Zákon,
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


Které osoby mohou učinit oznámení
Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla
o protiprávnímjednání, která jsou uvedena výše.Musí se jednat o osobu, která vykonává ve vztahu k povinnému
subjektu, tj. k GARLAND distributor s.r.o.:
a) závislou práci v základním pracovněprávním vztahu,
b) samostatnou výdělečnou činnost,
c) funkci člena orgánu právnické osoby,
d) úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
e) dobrovolnickou činnost,
f) odbornou praxi, stáž, nebo
g) práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného
obdobného plnění.
Ochrana Oznamovatele podle Zákona nenáleží osobě, která učinila oznámení aniž měla oprávněné důvody se
domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, tj. učinila vědomě nepravdivé oznámení.
Příslušnou osobou, která výlučně přijímá a posuzuje důvodnost oznámení, případně navrhuje opatření k nápravě
nebo předejití zjištěného protiprávního stavu je:
Ing. Andrea Trenková
tel. Kontakt: +420777780696
e-mail: whistleblowing@garland.cz
adresa: Šturmova 1307, 50601 Jičín


Způsob oznamování prostřednictvím VOS
1. Oznámení je možné učinit (i) písemně na shora uvedené adrese Příslušné osoby, (ii) e-mailem na shora
uvedené zabezpečené e-mailové adrese Příslušné osoby (iii) ústně na shora uvedeném zabezpečeném
telefonickém kontaktu Příslušné osoby. Na žádost Oznamovatele Přijme Příslušná osoba oznámení i
osobně a to do 14 dnů ode dne žádosti.
2. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit
totožnost Oznamovatele. Pokud je totožnost Oznamovatele Příslušné osobě známa, uvedené údaje
nemusí být uvedeny.
3. Za účelem poskytnutí co nejvyšší ochrany Oznamovateli je nutné oznámení vždy jednoznačně označit o
výslovně Oznámení – ochrana oznamovatele.
4. O ústním a osobním oznámení je pořizován záznam, nebo se souhlasem Oznamovatele audio nahrávka,
které následně Příslušná osoba zaprotokoluje. Oznamovatel má právo se k záznamu nebo k protokolu o
audio nahrávce vyjádřit.
5. Do 7 dnů od přijetí oznámení vyrozumí Příslušná osoba Oznamovatele o přijetí oznámení, pokud
Oznamovatel neuvede, že vyrozumění nepožaduje, nebo by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti
Oznamovatele jiné osobě.
6. Příslušná osoba provede posouzení důvodnosti oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích
posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Lhůtu ze prodloužit dvakrát, vždy o 30 dnů ve skutkově a
právně složitých případech.
7. Zjistí-li Příslušná osoba, že nejde o oznámení ve smyslu Zákona, vyrozumí o tom Oznamovatele bez
zbytečného odkladu.
8. V případě, že podané oznámení je důvodné, Příslušná osoba navrhne povinnému subjektu opatření
k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Povinný subjekt může přijmout k předejití nebo nápravě
protiprávního stavu i jiná opatření.
9. O přijetí opatření vyrozumí povinný subjekt Příslušnou osobu, která bez zbytečného odkladu vyrozumí
Oznamovatele.
10. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí
oznamovatele o tom, že na základě oznámení a z jí známých okolností, neshledala podezření ze spáchání
protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí
oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
11. Příslušná osoba vede v zákonném rozsahu evidenci údajů o oznámeních a uchovává oznámení podané
prostřednictvím VOS po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům má přístup
pouze Příslušná osoba.


Oznamování ministerstvu
Oznámení lze při splnění zákonných podmínek podat písemně i ústně i Ministerstvu spravedlnosti ČR na níže
uvedených kontaktech:
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
Tel.: 221 997 840
nebo prostřednictvím systému ministerstva na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
GARLAND distributor s.r.o.